Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting Heemcentrum ‘t Schoor
Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018 
Indien u vrijwilliger wordt van Stichting Heemcentrum ‘t Schoor, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Heemcentrum ‘t Schoor verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken. Ook treffen wij hierbij eventueel maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen dan ons (gerechtvaardigd) belang.Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Voor- en achternaamAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresOverige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonischGegevens over uw activiteiten bij stichting Heemcentrum ‘t SchoorFoto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van uw eigen uitdrukkelijke verzoek. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via heemcentrumudenhout@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebbenStichting Heemcentrum ‘t Schoor verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw werkzaamheden voor de stichting,  uw abonnement en uw donaties aan de stichting en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie  door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk;uw naam en adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes.uw naam wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van uw abonnementen of sponsoring/donaties af te wikkelen;voor onze vrijwilligers geldt dat uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens worden gebruikt voor onze vrijwilligerslijst. uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van uw werk als vrijwilliger, als donateur of als abonnee gebruikt om u te vragen naar u ervaringen met de organisatie en u te informeren over de voordelen van de organisatie;foto’s en ander beeldmateriaal in het kader van de AVG gebruiken wij voor publicatie op de openbare website alleen na toestemming van de betrokkene;uw naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of andere media (zoals de website) na uitdrukkelijke toestemming van u;persoonsgegevens die voor historisch onderzoek worden verwerkt worden verwerkt in verband met hun historische waarde.

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Heemcentrum ‘t Schoor zal u persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De organisatie verwerkt en bewaart u persoonsgegevens gedurende de duur van uw werk als vrijwilliger, donateur of abonnee en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen
Stichting Heemcentrum ‘t Schoor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar heemcentrumudenhout@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Heemcentrum ‘t Schoor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging
Stichting Heemcentrum ‘t Schoor neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon (zie website www.schoorudenhout.nl) of  via heemcentrumudenhout@gmail.com

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken

A nervous disease, emotional health and 2 Many has some notable investors. Levitra can increase blood flow to the female genitalia and it is believed that the drug helps against dizziness. Tadalafil for daily use is not suitable in at this site these cases and as mentioned before, this form of medication is categorised as a PDE-5 inhibitor.